Home

INKA – Inovační kapacity 2014+

Cílem projektu „INKA – Inovační kapacity 2014+“ bylo vytvoření metodiky pro mapování inovačního prostředí v České republice v letech od 2014 až do minimálně 2020. Výsledkem mapování inovačního prostředí v kontextu jeho postupného vývoje je doporučení (či přímo stanovení ukazatelů) jak zohlednit (nastavit) charakter podpor a jiných podpůrných opatření v oblasti Výzkumu, vývoje a inovací (dále také jako VaVaI).

 

Současně bylo předmětem také zjišťování inovačního potenciálu a absorpční kapacity subjektů VaVaI pro příští léta, a vůči těmto subjektům získat ukazatele, které mohou dopomoci určit či doporučit volbu vhodných nástrojů intervence (podpor) pro dotační politiku (z národních i evropských zdrojů), případně ukázat také zpětnou vazbu mezi intervencí a jejím dopadem. Celý tento popsaný proces sledování ukazatelů je žádoucí také z pohledu nastavování efektivity podpor inovací. Takto popsaný cíl je dlouhodobý.

 

JAK PRACOVAT S WEBEM

Struktura webu INKA je navržena tak, aby se při hodnocení inovačního potenciálu ČR postupovalo od široce zaměřených témat přes podrobněji zaměřené kapitoly až k jednotlivým analýzám, které pak jako celek poskytují odpovědi na základní otázky, jež byly položeny v úvodu projektu. Vznikla proto matice otázek a tematických okruhů, kde lze nalézt na položené otázky odpovědi. Jelikož tematické okruhy zahrnují relativně široké spektrum oblastí, rozpadají se témata do jednotlivých kapitol. Ty obsahují samotné analýzy, jejich grafické znázornění a interpretace, včetně odkazů na postupy zpracování a na konkrétní zdroje vstupních dat. Postranní lišty u jednotlivých analýz pak nabízí přehled databází a datových zdrojů, z nichž byla data získána.

Jelikož byly v rámci projektu INKA vypracovány desítky analýz a vytvořeny detailní metodiky, jedná se o rozsáhlé dílo, které při svém objemu může vést uživatele neseznámeným s přípravou, realizací a výstupy projektu k obtížnější orientaci. Z tohoto důvodu stále pracujeme na zlepšování uživatelské přívětivosti a snadnější práci s webem. Děkujeme za vstřícnost.

PARTNEŘI INKA
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce  a sociálních věcí
Czechinvest