Home

Kapitoly

Analýza vazeb a sítí spolupráce v oblastech hlavních znalostních domén


Hodnocení sítí spolupráce v inovačním systému je obtížné kvůli malé dostupnosti dat a informací o ...

Analýza vazeb mezi znalostní intenzitou a růstem firem


Analýzy zaměřené na porovnání ekonomické výkonnosti a dalších vybraných charakteristik mezi znalostně intenzivními firmami a ...

Dostupnost a kvalita lidských zdrojů pro inovace


Inovační potenciál ekonomiky a jeho reálná přeměna do ekonomické úspěšnosti země jsou závislé na struktuře ...

Ekonomická výkonnost ČR a její vývoj v mezinárodním srovnání


Inovace jsou novinky, které firmy úspěšně uplatní na trhu a které jim pomáhají zlepšovat postavení ...

Inovace a výstupy inovačních aktivit


S tím jak se podpora inovací postupně stala nosným pilířem hospodářské politiky rozvinutých ekonomik, roste ...

Kapacity výzkumu a vývoje ČR v mezinárodním srovnání


Rozsah výzkumu a vývoje, a to jak veřejného, tak podnikového, je důležitým znakem struktury a ...

Lidské zdroje jako faktor technologické výhody českých firem


Tato kapitola vytváří kontext k terénnímu šetření a analýzám. Zabývá se především hledáním bariér pro ...

Mezinárodní pozice české ekonomiky


Cílem této části analýz je zhodnotit v mezinárodním srovnání  pozici české ekonomiky a její proměny ...

Podnikatelské prostředí a podnikavost


Podnikatelské prostředí je komplexním a strukturovaným systémem tvořeným ekonomickými, politickými a celospolečenskými aspekty, které významným ...

Podrobná analýza exportní výkonnosti České republiky, popis nosných produktových skupin


Význam exportu pro měření vyspělosti a konkurenceschopnosti ekonomiky je popsán v kapitole „Mezinárodní pozice české ...

Podrobná analýza podnikových výdajů na VaV


Analýza neinvestičních podnikových výdajů na VaV podle mikroekonomických dat ze šetření ČSÚ – VTR 5-01 nabízí ...

Podrobná analýza zaměření a výstupů veřejných VaV kapacit


Kvalitní a mezinárodně konkurenceschopná veřejná vědecká a výzkumná činnost patří ke znakům nejrozvinutějších ekonomik na ...

Podrobné analýzy vybraných odvětví na úrovni skupin NACE na 3 místa


Podobně jako metodika analýz „Struktury českého průmyslu z pohledu skupin NACE na 3 místa“ navazuje ...

Specializace ekonomiky České republiky


Odvětvová specializace hospodářství představuje jeden ze strukturálních pohledů na inovační systém. Strukturu ekonomiky lze posuzovat ...

Specializace ekonomiky z pohledu přímých zahraničních investic a exportu


Analýzy zaměřené na odvětvovou strukturu příchozích zahraničních investic jsou důležitým kontextovým indikátorem specializace ekonomiky ČR ...

Specifické odvětvové analýzy


Cílem specifické odvětvové analýzy je zhodnotit podrobněji odvětví, která byla identifikována jako klíčová v části ...

Spolupráce ve výzkumu a vývoji pro inovace


Výzkumné organizace (VŠ a veřejné i soukromé výzkumné instituce) jsou významným zdrojem nových znalostí a ...

Struktura českého průmyslu z pohledu skupin NACE


Tato část se zabývá podrobnějším pohledem na vybraná odvětví českého průmyslu a navazuje na kapitolu ...

Znalostní intenzita a inovativnost ekonomiky České republiky


Ekonomiky jednotlivých zemí procházejí v čase evolucí od konkurenční výhody založené převážně na nízkých cenách ...

Znalostní náročnost české ekonomiky z pohledu lidských zdrojů


Tato kapitola se zabývá mapováním lidských zdrojů, které nacházejí uplatnění ve výzkumu a vývoji ve ...